Arbetsmiljö

Jourhavande trafikledare

0921-360331


ARBETSMILJÖPOLICY BD BUSS


Syfte Denna policy är en del i företagets strävan att ständigt förbättra arbetsmiljön och därmed skapa stimulans och trivsel för medarbetarna. Detta för att förhindra arbetsskador, minska arbetsrelaterad sjukfrånvaro och så tidigt som möjligt aktivt arbeta med rehabilitering. Policyn uppfyller samtidigt kraven i arbetsmiljöföreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete. Policyn klargör också vilket ansvar som varje medarbetare har. Många har sin arbetsmiljö förlagd i fordon ute i trafiken varför det är lämpligt att även behandla detta i en gemensam policy.

 

Mål Det övergripande målet för arbetsmiljö- och trafiksäkerhetsarbetet i vår verksamhet är att säkerställa en arbetsmiljö som inte utsätter arbetstagare för ohälsa eller olycksfall och som är tillfredsställande med hänsyn till arbetets natur och den verksamhet som råder i företaget. Vi vill arbeta för en arbetsorganisation som gör riskerna för ohälsosam arbetsbelastning så liten som möjligt. Vi arbetar förebyggande med att fånga upp tidiga signaler på stress och ohälsa huvudsakligen via medarbetarsamtal, medarbetarenkäter och samverkansgruppen/skyddskommittén, men även i vardagens dialoger mellan chef och medarbetare.

 

Kränkande särbehandling Företaget tolererar inte mobbning eller kränkande särbehandling i någon form. Alla anställda ska behandlas lika och på ett respektfullt sätt. Om någon trots detta utsätts för kränkande behandling har chefer på alla nivåer i organisationen ett ansvar att omedelbart agera.
Företagets ansvar Arbetsgivaren, det vill säga den som råder över arbetsstället, har huvudansvaret för att medarbetarna inte utsätts för ohälsa eller olycksfall på arbetsplatsen. Företagets uppfattning är att en god arbetsmiljö är ett konkurrensmedel som befrämjar både företaget samt våra medarbetare. Arbetsförhållandena ska, så långt det är möjligt och rimligt, anpassas till medarbetarnas förutsättningar i fysiskt och psykiskt avseende. Medarbetaren ska, så långt det är möjligt och rimligt ges möjlighet att medverka i utformningen av sin egen arbetssituation samt i förändrings- och utvecklingsarbete som rör det egna arbetet. Uppgiften och ansvaret att tillse att arbetsmiljön är sund och säker kan vid behov delegeras från vd till chefer och arbetsledare under beaktande av de förutsättningar som gäller för en delegering.


Arbetstagarens ansvar I det dagliga arbetet ska varje enskild anställd visa ett personligt ansvar för hälsa och arbetsmiljö. Alla ska följa instruktioner och rutiner samt vara uppmärksamma och genast rapportera eventuella risker i arbetsmiljön.


Länkar:


Arbetsmiljöverket


Anmälan tillbud/arbetsskada etc


Kommunal